966 01 31 92 - Plaza de España, 1, 03550 Sant Joan d'Alacant info@mancomunidad-alacanti.org

Àrea econòmica

ALTA DE TERCERS

Alta tercers

PRESSUPOST MANCOMUNITAT

PresSupost 2016
Ingressos
Despeses
Bases d’execució
memòria president
Informe de intervención
Estabilitat pressupostària
Regla de la Despesa
Acord aprovació inicial
Anunci aprovació definitiva
Plantilla i catàleg de llocs de treball
Situació deute financer: No existeix deute financer
 PRESSUPOST 2015

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES APROVADES PEL PLE

INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT RELATIUS AL PAGAMENT A PROVEÏDORS

INFORME PLE 1 TRIM 2015
INFORME PLE 2 TRIM 2015
INFORME PLE 3 TRIM 2015
INFORME PLE 4 TRIM 2015

DADES TRIMESTRALS SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

 PMP Cuart Trimestre 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR

 Liquidació pressupost 2014

COMPTE GENERAL EXERCICI ANTERIOR

 COMPTE GRAL. 2014